Cambio - audio e trascrizione fonetica

Well, microphone to you, Peter. G0NQZ, IK6QGE.

wɛl ˈmaikrəfəun tu: ju: ˈpiːtə dʒiː ˈziərəu ɛn kjuː zɛd ai kei siks kjuː dʒiː i:

Ok, mike to you. G0NQZ, IK6QGE.

əu kei ˈmaik tu: ju: dʒiː ˈziərəu ɛn kjuː zɛd
ai kei siks kjuː dʒiː i:

So, microphone back to you.

səu maikrəfəun bęk tu: ju:

Over.

ˈəuvəIndietro      Avanti       Menu     Home scambio2.jpg